Allah berfirman dalam hadits qudsi: “Iblis berkata: “Ya Tuhan!, Engkau telah menurunkan Adam (ke muka bumi) dan mengetahui akan ada kitab-kitab dan utusan-utusan, lalu apakah kitab-kitab dan utusan-utusan mereka?” Allah berfirman: “Utusan-utusan mereka adalah para Malaikat dan para Nabi dari mereka sendiri. Lalu kitab-kitabnya adalah Taurat, Zabur, Injil dan al-Furqan.” Iblis bertanya: “Dan apakah kitabku?”Allah berfirman: “Kitabmu adalah al-Wasyem (yaitu lukisan-lukisan di badan dengan jalan melukai). Bacaanmu adalah syair-syair. Utusan-utusanmu adalah para dukun. Makananmu adalah sesuatu yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Minumanmu adalah setiap yang memabukkan. Kebenaranmu adalah dusta. Rumahmu adalah kamar-kamar mandi. Perangkap-perangkapmu adalah wanita-wanita. Muadzinmu adalah seruling dan masjidmu adalah pasar-pasar.” (HR. Thabrani dan Ibnu Abbas).Nah, dari hadits qudsi diatas bisa disimpulkan beberapa poin penting yang harus selalu kita perhatikan dan menjadi pelajaran, diantaranya:

  • Larangan bertato. Rasulullah saw sendiri mengutuk keras bagi orang yang bertato. “Anna Rasulallahi shallallahu ‘alaihi wasallam la’anal-washilata wal-mustaushilah wal-waasyimah wal-mustausyimah.” (Dari Ibnu Umar r.a. bahwasannya Rasulullah saw mengutuk orang yang menyambung rambutnya, meminta sambung rambutnya, orang yang bertato dan orang yang minta dirajah pada kulitnya (badannya).) (HR.Bukhari dan Muslim)
  • Peringatan akan syair-syair dan lagu-lagu yang dapat melalaikan kita untuk mengingat Allah swt.
  • Larangan mendatangi dukun atau paranormal. Sebagaimana sabda Rasulullah saw : “Man ataa ‘arraafan fasa-alahu ‘an syai-in lam tuqbal sholaatuhu arba’iin yauman.” (Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal maka tidak akan diterima sholatnya selama empat puluh hari.” (HR. Muslim)L
  • Larangan memakan sesuatu yang tidak disebut nama Allah atasnya. Sebagaimana firman Allah swt: “Walaa ta’kuluu mimmaa lam yudzkarismullahi ‘alaihi wainnahu lafisqun.” (Dan janganlah kamu memakan apa-apa yang tidak disebut nama Allah atasnya, karena sesungguhnya itu adalah fasiq.) (QS. al-An’am: 121). Dari Umar bin Abi Salmah berkata: berkata kepadaku Rasulullah saw: “Hai saudaraku, sebutlah nama Allah swt (sebelum makan) dan makanlah dengan tangan kanan dan makanlah makanan yang terdekat darimu.” (HR. Bukhari dan Muslim)
  • Larangan minum minuman dan apa saja yang memabukkan. Rasulullah saw bersabda: “Kullu muskirin khomrun.” (Setiap yang memabukkan adalah khomr / arak) (HR. Bukhori dan Muslim). Dalam riwayat yang lain disebutkan: “Kullu muskirin khomrun wa kullu khomrin haroomun.” (HR. Abu Dawud)
  • Larangan berdusta. Sebagaimana sabda Rasulullah saw: “Sesungguhnya kejujuran (kebenaran) itu akan membawa kepada kebaikan, sedang kebaikan akan membawa ke syurga. Dan sesungguhnya seseorang yang jujur itu akan ditulis (ditetapkan) disisi Allah sebagai seorang yang benar. Dan sesungguhnya kerbohongan itu akan membawa kepada dosa (kejahatan). Dan sesungguhnya dosa itu akan membawa pelakunya ke neraka. Sesungguhnya seseorang yang berbohong akan ditetapkandisisi Allah sebagai pembohong.” (HR. Bukhori dan Muslim)
  • Anjuran meminta perlindungan kepada Allah apabila masuk kamar mandi, karena itu adalah tempat berkumpulnya syaitan. Dari Anas r.a berkata: Bahwasannya Nabi saw apabila masuk KM / WC beliau berdo’a: “Allahumma inni a’udzubika minal khubutsi wal khobaaits.” (Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari setan laki-laki dan setan perempuan.” (HR. Bukhori dan Muslim)Dari ‘Aisyah r.a. berkata: Bahwasannya Nabi saw apabila keluar dari KM / WC beliau berdo’a: “Ghufroonak.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)Dalam riwayat yang lain Rasulullah saw bersabda: “Penghalang penglihatan jin dan aurat manusia ketika memasuki KM / WC adalah membaca “bismillah”. (HR. Thabrani)
  • Peringatan terhadap godaan wanita. Allah swt telah berfirman: “Zuyyina linnasi hubbus-syahawaati minan-nisaa-i…..” (Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini; yaitu dari wanita-wanita…” (Ali Imaron: 14)Dalam hal ini Rasulullah saw pun telah mengingatkan kepada kita dengan sabdanya: “Iyyakum wad-dukhulu ‘alan-nisaa’…” (Hati-hatilah kamu memasuki kelompok wanita-wanita…” (HR. Bukhori dan Muslim)P
  • Peringatan akan mainan peralatan musik yang dapat melalaikan untuk mengingat Allah swt. yang dalam hadits qudsi diatas digambarkan dengan seruling.
  • Peringatan akan bahayanya pasar-pasar, karena disitu tempat berkumpilnya syaitan-syaitan pengganggu. Oleh karena Rasulullah saw menganjurkan kepada kita semua untuk berdo’a ketika hendak masuk pasar. Dari Umar bin Khattab r.a.: Bahwasannya Rasulullah saw berksabda: “Barangsiapa yang memasuki pasar, maka berdo’alah: “Laa ilaaha illallahu wahdahu laa syariikalah, lahul-mulku walahul-hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun laa yamuutu biyadihil-khoiru wahuwa ‘ala kulli syai-in qodiir.” Allah akan mencatat beribu-ribu kebaikan dan menghapus beribu-ribu kejelekan dan mengangkat beribu-ribu derajat.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah). Wallahu a’lam bish showab.

——————-

Artikel : Grup Shahabiyah ( Grup wanita )

Iklan